خوابیدن کودکان

940- در مورد خوابیدن کودکان در شب زودهنگام والدین باید خاموشی بزنند و تمام چراغ ها را خاموش کنند و حتی المقدور به واقع خودشان هم بخوابند یا ساعتی بخوابند و کودک یا کودکان که به خواب رفتند با احتیاط بلند شوند و بکار خود برسند , پدر خانواده خوب است پشت دست کودکان خود را بوسه بزند و برای آنها قصه تعریف کند و لحظاتی کودک را برای خواب فراهم کند .

محمد هادی

/ 0 نظر / 49 بازدید